Cty CP SX KD XNK Vĩnh Long

Công trình Vĩnh Long 1A:
-    Địa điểm: Vĩnh Long
-    Diện tích: 5.414m2
-    Năm thi công: 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Công trình Vĩnh Long 2A:
-    Địa điểm: Vĩnh Long
-    Diện tích: 6.501m2
-    Giá trị hợp đồng: 6,4 tỷ VNĐ
-    Năm thi công: 2006