Khung nhà thép

Kèo 1 nhịp & 2 bán mái. Xem hình ảnh minh họa bên dưới:

 

Kèo 2 nhịp & 2 bán mái. Xem hình ảnh minh họa bên dưới:

Kèo 3 nhịp & 2 bán mái. Xem hình ảnh minh họa bên dưới:

Kèo 2 nhịp & 4 bán mái. Xem hình ảnh minh họa bên dưới:

Kèo 3 nhịp & 6 bán mái. Xem hình ảnh minh họa bên dưới: